Conradt Engelbrecht
Getroue Bedienaars van die Verborgenhede van God
23 Julie at 10:12am

“So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God.

En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word” (1 Kor 4:1-2).

Ons as kinders van die Here het ‘n bediening teenoor die wêreld.
Ons is verantwoordelik om die bediening wat aan Paulus, Sósthenes, Titus, Apollos, Bárnabas, Silas, Timótheüs en ander toevertrou is,
verder uit te dra. Hulle was almal ‘betroubare’ manne.
Om betroubaar te wees beteken nie om geen sonde te hê nie, maar dat daar op jou staatgemaak kan word.

In Efesiërs 6:21 het Paulus geskryf van Tíchikus, “die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here”.
Tíchikus was betroubaar, daar kon op hom staatgemaak word.
Paulus het hom gebruik om boodskappe vir die gelowiges in Éfese te stuur en om hulle te vertroos.
Paulus het ook geskryf dat Tíchikus en Onésimus (die slaaf) “getroue” dienaars was in Kolossense 4:7-9.

Épafras was ‘n “getroue dienaar in Christus” (Kol 1:7).
Paulus het na Timótheüs verwys as “my geliefde en getroue seun in die Here”
omdat hy die Korinthiërs sou versterk met die evangelie wat hy (Paulus) verkondig het (1 Kor 4:17).
Die Heilige Gees het na Paulus verwys as “betroubaar” in 1 Korinthiërs 7:25 en in 1 Timótheüs 1:12.

‘n Opsiener in die kerk, dit is die verkondigers van die evangelie, moet betroubaar wees,
“een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is” (Tit 1:7-9).
Diakens moet “betroubaar in alles” wees (1 Tim 3:10-11).

Die apostel Paulus het vir die jong Timótheüs die volgende opdrag gegee:
“Jy dan, my seun ... wat jy van my gehoor het onder baie getuies,
vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer” (2 Tim 2:1-2).
Die manne na wie ek vandag verwys het was almal dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God (teksvers).
God wil betroubare manne en vroue hê wat sal verseker dat sy woord behoorlik en suiwer verkondig word in die wêreld.

Die evangelie ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank ‘n ‘musterion’ was (Rom 16:25),
is die boodskap wat ook aan ons toevertrou is.
Is jy ‘n betroubare bedienaar van die verborgenhede van God?
Is die opsieners in die denominasie waaraan jy behoort bedienaars van die verborgenhede van God?