Willem Franck

Follow on Facebook
Die Doop in die Dispensasie van die Genade van God
17 January 2016 at 04:18pm

Die Skriftuurlike betekenis van die doop was nooit soos kerke vandag leer,
die gelowige se identifikasie met die dood, begrafnis en opstanding van Jesus nie.
Nog minder is dit 'n uiterlike teken van 'n innerlike werk deur God; 'n stap van gehoorsaamheid,
om Christus in die doop te volg, of om deel van die verbond met Abraham te word nie.

L.W. Jesus se aardse bediening was vir Isreal (Matt. 5:17-19; 10:5-7; 15:24; 21:5; Luk. 1:30-33; Joh. 1:11; Rom. 15:8; Gal. 5:4-5).
Jesus het ook nie gekom om die Christelike geloof te verkondig nie - Hy het Judaisme verkondig.
Judaisme is die Joodse geloof - dit het niks met die kerk te doen nie.
Die doop, soos dit bedien was deur Johannes, Jesus Christus en die 12 apostels was deel van Israel se profetiese program,
om Israel voor te berei vir die koninkryk van die hemele (Millennium) wat Jesus gereed was om op te rig op die aarde.

Israel sou, indien hulle Jesus as Messias aanvaar het, God se kanaal van seën vir alle nasies gewees het (Gen. 12:3; Rom. 3:1-2).
Hulle sou 'n koninkryk van priesters wees (Jes. 61:1) wat God se seën aan alle nasies sou bedien het.
Jesus het aan Israel verkondig dat die koninkryk van die hemele (Millennium) naby gekom het,
wat beteken die tyd vir vir die oprigting van Christus se aardse koninkryk,
en vir Israel om die priesteramp aan die wêreld te bedien aangebreek het.

NOU WAAROM DIE DOOP?

Die levitiese wet vereis dat priesters eers met water gereinig moes word voor hulle die priester amp kon bedien (Ex. 29:1-7; Num.8:7).
Dis die rede waarom Israel gewas (gedoop) moes word.
Reiniging is die afwas van sonde (Hand. 22:16).
Die doop is ook bekend as die doop van bekering en vergifnis van sonde (Matt. 3:6,11; Mark. 1:4; Luk. 3:3).
Daarom kon Jesus vir die Israeliete sê "hy wat glo en hom laat doop sal gered word" want reiniging (vergifnis)
het by die was met water (doop) plaasgevind.
Dit is ook die rede waarom Petrus selfs na die kruis voort gegaan om die doop so te bedien (Hand. 2:38; 13:24; 22:16).

Vandag in die dispensasie van die genade van God vind vergifnis en redding egter nie meer plaas
deur die doop tot bekering en vergifnis van sonde nie.
Sonde word nie meer met water afgewas nie. Vergifnis en reiniging vind alleen plaas deur die bloed van Jesus Christus (Ef. 1:7).

Saligheid word ook nie meer bedien deur 'n uiterlike werk wat deur mense hande bedien word,
soos bv die priesters wat die offerdiens namens die volk bedien het,
Johannes die doper of die 12 wat die reinigings doop aan Israel bedien het nie,
maar deur 'n innerlike werk wat 'n handeling van God self is (Kol. 2:11-12).

Ons leef in 'n Heilige Gees dispensasie, daarom het God alle menslike hande uitgeskakel en dit vervang met die werking van die Heilige Gees.
In plaas van om deur menslike hande in gewone water gedoop te word,
word die persoon die oomblik van redding deur die Heilige Gees self in die liggaam van Christus ingedoop (1 Kor 12:13)
en so word hy deel van die liggaam van Christus. Oral waar ons in Paulus (apostel van die genade dispensasie) se briewe oor die doop lees,
lees ons dat die gelowige nou IN CHRISTUS gedoop word (Rom. 2:2-4; Gal. 3:27; Kol. 2:11-12).
Dit is hoe die Gees jou deel van die liggaam van Christus maak (1 Kor. 12:13).
Dit is die een en die enigste doop waarna Ef. 4:5 verwys.

Dit is snaaks hoe mense, as daar van doop gepraat word altyd dink aan water.
Volgens die Woord is daar 12 verskillende "dope" en by net 5 is daar water betrokke.
As die water doop dan saligheids waarde het en 'n moet was soos Jesus dit in Mark. 16:16 aan Israel stel,
waarom sê Paulus in 1 Kor. 1:14 dat die Here hom nie gestuur het om te doop nie?

Dink vir 'n oomblik na...as jy moet kies, sal jy verkies om deur 'n pastoor (gewone mens)
in water (gewoonlik gewone munisipale kraan water) gedoop te word,
of sal jy liewer verkies om deur die Heilige Gees (Goddelik) in die liggaam van Christus gedoop te word?

Saligheid is alleen deur die geloof. Daar kan niks bygevoeg word by die reeds volmaakte werk wat
Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het nie.
Daarom is saligheid nie geloof + die wet; geloof + goeie werke, of geloof + die doop nie.
Saligheid is geloof + NIKS (Efes. 2:8-9; 1 Kor. 15:1-4).

GEEN GELOWIGE HET NODIG OM MET OF IN WATER GEDOOP TE WORD NIE.