Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Die Evangelie van Christus - Deel 2
March 11 at 8:56am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie,
want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo,
eerste vir die Jood en ook vir die Griek” (Rom 1:16).

Hoekom lees hierdie vers, “eerste vir die Jood”?

Van Genesis hoofstuk 12 (roeping van Abraham) tot Handelinge hoofstuk 9 (redding van Paulus) het God hoofsaaklik met Israel gehandel.
Gedurende hierdie 2 000 jaar het God met die mensdom (oorwegend Jode) gehandel op grond van die verbond van die besnydenis (Ef 2:11-12).

In die OT het die profete vir Israel gereeld herinner aan ‘n Koning wat eendag vir ewig oor hulle sal heers (Jes 9:5-6; Jer 23:5-6; Sag 9:9).
Jesus is die Koning waarvan die OT profete geskryf het.
Hy het vlees geword om die koninkryk vir Israel op te rig.
Indien dit gerealiseer het sou Israel die heidennasies van die wêreld as ‘n koninklike priesterdom geëvangeliseer het (Ex 19:5-6; Jes 60:1-3; 61:6).
Israel het Jesus egter verwerp en daarop aangedring dat hy gekruisig word.

Nadat Jesus uit die dood opgewek is het Israel steeds geweier om gehoor te gee aan die Geesgevulde apostels se oproep om tot inkeer te kom.
God het toe sy heil sonder bemiddeling van Israel aan die heidennasies gebied (Rom 11:11-12).

Die verheerlikte Jesus Christus het Paulus daarna gered en as apostel van die heidene aangestel (Rom 11:13).
Van Handelinge hoofstuk 9 tot aan die einde van die boek Handelinge het daar ‘n geleidelike geestelike blindheid
oor Israel gekom en het Israel haar spesiale status as die uitverkore volk van God verloor (Rom 11:12).

As deel van die verborgenheid (‘musterion’) wat Paulus ontvang het,
het Christus vir hom meegedeel dat daar ‘n “oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade”
was wat gered sou word voordat Israel se profetiese program heeltemal onderbreek word (Rom 11:5).
Paulus het dus die evangelie van Christus aan verlore Jodeverkondig ten einde hierdie oorblyfsel uit Israel te bereik.
Hulle moes lede van die liggaam van Christus word.
Daar was net ‘n paar jaar tyd voordat Israel finaal (vir die duur van die bedeling van genade)
in Handelinge 28:28 tersyde gestel sou word in.

Gedurende die Handelinge tydperk, wat Paulus se drie apostoliese reise insluit,
het hy die evangelie van Christus verkondig ...
“eerste vir die Jood en ook vir die Griek (heidene)”.