Conradt Engelbrecht

Follow on Facebook
Tyd en die Verborgenheid - Deel 4
March 17 at 9:37am
"Artikel uit die reeks 'Verstaan die Bybel' geskryf deur Conradt Engelbrecht

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,
wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie” (1 Kor 2:7-8).

Van Genesis tot Handelinge hoofstuk 9, ‘n periode van ± 4 000 jaar, het God sy plan en voorneme om die aarde weer te herstel drupsgewyse bekend gemaak.
Daar sal eendag ‘n aardse koninkryk wees met Christus wat oor die aarde sal regeer.
Dit is die koninkryk wat in die tuin van Eden binne bereik van Adam en Eva was, maar wat na die sondeval na Israel oorgedra was.
Hierdie ± 4 000 jaar word ‘profesie’ genoem,
of “waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete” (Hand 3:21).

Terwyl God ‘profesie’ openbaar het, het Hy ‘verborgenheid’ ‘n geheim gehou.
Deur net ‘n gedeelte van sy plan en voorneme vir die herstel van die skepping bekend te maak het hy die satan gekry om al sy aandag op die aarde toe te spits.
Hy wou met alle mag God se aardse voorneme met die aarde verongeluk en die Messias van Israel doodmaak.
Hy het dus met sy optrede onwetend vir God bygestaan om sy voorneme vir die herstel van die hemel én die aarde te verwesenlik.

In Romeine lees ons van ‘n verborgenheid ... die ‘hoekom’ van die kruisiging:

“Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus,
ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is,
maar nou geopenbaar is (deur bemiddeling van Paulus)” (Rom 16:25-26).

Na die kruis (‘n jaar of twee daarna) het God deur die apostel Paulus geopenbaar
hoe Hy ook die kruisverdienste van Jesus Christus sal aanwend om die hemel te herstel.
In sy sendbrief aan die Efesiërs het Paulus geskryf hoe die verborge (geheime) plan van God nou bekend gemaak is.

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,
wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,
deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,
om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is,
onder een hoof in Christus te verenig” (Ef 1:7-10).

Ons sal sien hoe God sy plan en voorneme sal verwesenlik ten spyte van die satan se pogings om dit te verongeluk.