Willem Franck

Follow on Facebook
Let daarom op dat rebelle jou nie verlei om terugkeer
na die ou leerstellings van Israel
09 Julie 2018 at 07:08pm

Suid Afrika voor 1994 staan bekend vir sy Apartheidsjare.
Die Grondwet van daardie tyd het hoofsaaklik die blanke volk bevoordeel en beskerm.
Maar in 1994 het daar 'n dramatiese verandering in die Suid Afrikaanse geskiedenis plaasgevind.
SA het 'n nuwe regering met 'n nuwe grondwet gekry.
Die Demokratiese grondwet was ingestel om aan alle burgers gelyke regte te gee
sodat niemand meer bevoordeel sal word nie,
maar as een nasie saam kon bou aan 'n nuwe SA, ook bekend as die reënboog nasie.
Die oorskakeling van die ou grondwet na die nuwe grondwet
het natuurlik ook 'n verandering van grondwet beteken.
Dus het daar 'n Dispensasionele verandering in die Suid Afrikaanse geskiedenis plaasgevind.

'N VRAAG WAT ONS KAN VRA IS: KAN ONS VANDAG WEER TERUGKEER NA DIE OU APARTHEIDS GRONDWET?
Die antwoord is NEE.
Die eenvoudige rede is dat die nuwe Demokratiese grondwet nou van krag is
en deur die gereg en howe beskerm en afgedwing word om demokrasie te verseker.
Die wat dit oortree of verwerp stel hulself bloot aan vervolging.
Oortreders sal volgens die nuwe grondwet se wette vervolg en gestraf word.

DIESELFDE IS VAN TOEPASSING MET DIE BYBEL.
Eksodus tot Handelinge 9 staan bekend as die Dispensasie van Israel onder die wet en die Verbond.
Gedurende hierdie Dispensasie was die wet en die Ou Verbond (Testament) uitsluitlik aan Israel gegee.
Dit was soos ons ou apartheidsjare.
Een nasie (Israel) was DIE volk wat al die voordele en beskerming van die verbond geniet het.
Ander nasies was uitgesluit en nie in ag geneem nie.
Maar in Handelinge 9 het daar ook 'n dramatiese verandering in Israel se geskiedenis plaas gevind.
Israel het met die jare die verbond met God verbreek,
later hulle Messias gekruisig en daarna, vanaf die uitstorting van die Heilige Gees tot
en met Stefanus ook die geleentheid verbeur wat God hulle gegee het om hulle te bekeer.
Hulle het God se laaste uitnodiging om Jesus as hulle Messias te aanvaar verwerp
en as gevolg daarvan het God Israel se profetiese program opgeskort
en 'n nuwe program (Dispensasie van die genade van God) met die hele mensdom begin.
'n Nuwe grondwet (evangelie) is ingestel om aan alle volke
en nasies gelyke regte en toegang tot Hom te gee.
Die middel muur wat skeiding gemaak het tussen Israel
en heiden is afgebreek sodat almal saam as een nuwe mens verder kon bou aan een nuwe organisme,
bekend as die liggaam van Christus.

KAN ONS WEER TERUGKEER NA DIE WET (HUISREËLS) VAN DIE OU VERBOND?
Die antwoord is weer NEE.
Net soos in die geval met SA het daar ook 'n Dispensasionele verandering plaasgevind.
Die oorskakeling van die ou Dispensasie na die nuwe Dispensasie
beteken ook 'n verandering van evangelie - van die wet na die genade.
Die nuwe evangelie van die genade van God bevoordeel ook nie net een volk nie,
maar gee aan alle volke gelyke voordele en regte.
Almal het nou vrye toegang tot God en die geleentheid om daardeur gered kan word.
Die wat die nuwe evangelie verwerp of besoedel deur dit te vermeng met die wette
en leerstellings van die ou Dispensasie kom in werklikheid in opstand teen Hom wat dit ingestel het.
Hulle stel hulself bloot aan vervolging voor die hemelse gereg,
en die wat dit verwerp, verwerp hulle eie saligheid.

Hierdie genade evangelie wat deur al die eeue 'n verborgenheid (geheim)
was het vir die eerste keer bekend geword toe die verheerlikte hemelse Christus dit aan die
apostel Paulus geopenbaar het om aan ons te gee.
Hierdie evangelie is die evangelie van die genade van God
en word gevind in die 13 sendbriewe van die apostel Paulus.
Dit is vandag van krag en almal gaan daar volgens geoordeel word (Rom 2:16).
Al wat ons moet doen vir redding is om dit te glo.
Hierdie evangelie is 'n GELOOF saak, nie 'n DOEN saak nie (Efes. 2:8-9; 1 Kor. 15:1-4).
LET DAAROM OP DAT REBELLE JOU NIE VERLEI OM TERUGKEER NA DIE OU LEERSTELLINGS VAN ISRAEL
ONDER DIE WET EN DIE VERBOND EN SODOENDE JOU EIE OPDRAGTE EN LEERSTELLINGS MIS NIE.