NIKOS Gemeente behoort aan geen kerkggenootskap of organisasie nie.

Die Afrikaanse 1933/53 vertaling (Eng King James Version) as die geinspireerde Woord van God.

Ons glo in die Dispensasionele indeling van die Bybel. Ons glo dat die hele Skrif VIR ONS LERING geskryf is (2 Tim. 3:16), maar nie alles AAN ONS geskryf is om te onderhou nie. Ons glo God het verskillende dinge vir verskillende mense in verskillende tye gesê. Sekere dele van die Bybel (die grootste deel daarvan) was vir Israel in die ou dispensasie van die wet, die res (Romeine tot Filemon) is aan die kerk as die liggaam van Christus in die nuwe dispensasie van die genade van God. Om hierdie rede het God ons die opdrag gegee om "reg sny" (Rightly Dividing) toe te pas wanneer ons die Woord bestudeer (2 Tim 2:15) sodat ons kan verstaan wat op Israel van toepassing was en wat op ons as die liggaam van Christus van toepassing is. Die dele in die ou dispensasie van die wet was hoofsaaklik net aan Israel gerig en staan bekend as Israel se profetiese program omdat God se plan met Israel van die begin tot die einde vooruit geprofeteer was. Hierdie prpogram het die wet en die verbond ingesluit en daarom verskil dit totaal van die evangelie van die genade van God wat die verheerlikte hemelse Christus na Sy hemelvaart aan die apostel Paulus geopenbaar het om aan ons te gee (Gal. 1:11-12). Paulus noem die evangelie wat hy van die verheerlikte hemelse Christus ontvang het "my" evangelie om dit te onderskei van alle ander evangelies (Rom. 2:16; 16:25; Gal. 1:11; 2 Tim. 2:8). Die evangelie van die genade van God bestaan uit die 13 sendbriewe van die apostel Paulus en staan bekend as "die openbaring van die verborgenheid". Hierdie evangelie was deur al die eeue heen 'n "verborgenheid" (1 Kor. 2:6-8; Rom. 16:25-26; Ef. 1:8-9; Ef. 2; Ef. 3; Kol. 1:24-27) totdat dit die eerste keer bekend gemaak is toe die verheerlikte hemelse Christus dit aan die apostel Paulus geopenbaar het. Vandaar het Paulus begin om Jesus Christus te verkondig, nie ooreenkomstig Jesus Christus se aardse bediening vir Israel nie, maar "ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg was, maar nou geopenbaar is" (Rom. 16:25-26). Hierdie evangelie is vandag van toepassing op almal wat in vandag se dispensasie van die genade van God le

Die struikel, val en tydelike tersyde stelling van Israel as nasie (Rom. 11). Die beeindiging van die dispensasie van die wet en Israel se profetiese program. Die begin van 'n Nuwe dispensasie bekend as 'die dispensasie van die genade van God'. Die begin van 'n Nuwe evangelie bekend as die evangelie van die genade van God. . Die afbreek van die middelmuur wat skeiding maak tussen die Jood en heiden (Ef. 2:14). Die beeindiging van die wet, gebooie en insettinge wat skeiding gemaak het tussen Jood en heiden (Ef. 2:15; Gal. 3:17-26). Saligheid alleen uit genade, deur die geloof sonder die werke van die wet (Ef. 2:8-9). Die kerk as die liggaam van Christus waar alle gelowiges in een liggaam saamgevoeg is en daar nie meer 'n onderskeid is tussen Jood en heiden nie (Rom. 10:12; Gal. 3:28; Kol. 3:11). 'n Nuwe openbaring oor wat die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus vir ons beteken. Die kerk as die liggaam van Christus, die leerstellings en opdragte daarvan, en ons Christelike wandel. Die beeindiging van die dispensasie van die genade van God deur middel van die wegraping van die kerk as die liggaam van Christus (1 Kor. 15:51-52; 1 Thess. 4:15-18). Die opheffing van Israel se tydelike tersyde stelling sodat God Sy profetiese program weer met Israel kan voortsit om die beloftes aan Israel se vaders vervul. Die liggaam van Christus se ewige bestemming en ewige posissie.

Ons glo dat die kerk as die liggaam van Christus nie deur Jesus Christus tydens Sy aardse bediening gestig is nie. Dit het ook nie op Pinksterdag in Handelinge 2 tot stand gekom nie. Ons glo dat die kerk as die liggaam van Christus begin het met die redding en roeping van Paulus (Hand. 9) wat toe die apostel geword het van die kerk as die liggaam van Christus. Vandaar het 'n totaal nuwe evangelie, die evangelie van die genade van God vir alle mense begin en so het 'n nuwe dispensasie, die dispensasie van die genade van God ook aangebreek. 'n Dispensasie is nie 'n tydperk van tyd nie, maar wel 'n 'huishouding, bestuur, sake, instruksies'. Daar het 'n dispensasionele verandering aangebreek toe die 'huishouding, bestuur, sake, instruksies' verander het na die bekering en roeping van die apostel Paulus. Regdeur die Bybel sien ons ten minste 9 verskillende dispensasies.

Die koninkryk evangelie wat Jesus Christus en die 12 koninkryk apostels verkondig het, het gehandel oor die aardse koningkryk wat regdeur die Bybel aan Israel belowe was en wat Jesus gereed was om op te rig. Dit verskil totaal van die evangelie van die genade van God wat die apostel Paulus verkondig het en wat aan alle nasies gerig is. Ons glo daar is ‘n absolute verskil tussen Israel en die kerk as die liggaam van Christus. Israel het nie die kerk geword nie. Die kerk aas die liggaam van Christus is 'n entiteit op sy eie. Die kerk is ook nie geestelike Israel nie - Die kerk is ‘n nuwe intiteit wat bestaan uit Jode en heidene wat deur die evangelie van die genade van God tot geloof in Jesus Christus gekom het. Die kerk is 'n nuwe skepping (2 Kor. 5:17), die een nuwe mens (Ef. 2:15) en daarom 'n entiteit op sy eie. Die apostel Paulus se 13 briewe (Romeine tot Filemon) is direk geadresseer aan die kerk as die liggaam van Christus en daarom is Paulus ook die apostel van die liggaam van Christus (kerk) en die apostel van die dispensasie van die genade van God. Al die ander boeke in die Ou Testament, Vier Evangelies, Vroeë Handelinge, Hebreërs, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas en Openbaring het 'n Joodse karakter en is direk geadresseer aan Israel (Jak. 1:1; 1 Pet. 1:1; Gal. 2:7-9). Dit is vir ons llering geskryf, nie vir ons totepassing nie. Saligheid is alleen uit genade, deur die geloof in die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus (1 Kor. 15:1-4). Die prys was Jesus se gestorte bloed - net Hy was waardig om die prys te betaal en daarom kan geen mens deur goeie werke of 'n mooi lewenswyse iets by sy saligheid voeg nie (Ef. 1:7; 2:8-10).

Ons het ‘n futuristiese benadering tot die eskatologie (die eindtyd). Ons glo dat die bedeling van die genade van God tot ‘n einde sal kom met die wegraping van die kerk (1 Thess. 4:16; 1 Kor. 15:51-53; Tit. 2:13) en dat God dan weer sy profetiese program met Israel met die aanbreek van die 7 jaar verdrukking sal voort sit. Die ware bedoeling van die wegraping is dus nie vir die kerk om die verdrukking te ontsnap nie, maar wel vir God om die genade dispensasie te beeindig sodat Hy weer Sy profetiese program met Israel kan voort sit om al die uitstaande profesië en uitstaande beloftes aan Israel se vaders te vervul. Ons glo dat die eindtydse Antichris na die wegraping van die kerk, met die aanbreek van die 7 jaar verdrukking sy verskyning sal maak (2 Thess. 2:7-12; Dan. 9:24-27). Ons glo dat die wederkoms van Christus na die 7 jaar van verdrukking sal plaasvind om die verdrukking af te sluit. Dan sal Christus vir ‘n duisend jaar op die troon van Dawid in Jerusalem oor Israel en alle nasies regeer (Matt. 25:31; Luk. 1:31-33; Hand. 1:10-11; 2:29-30; 15:14-16). Die toekomstige Messiasryk sal afgesluit word met Satan se finale rebellie. Dit sal plaasvind nadat Satan vir ‘n kort rukkie losgelaat sal word waar hy die nasies van die wêreld weer in opstand teen God sal lei. Hier sal hy finaal oorwin en in die poel van vuur gewerp word (Op. 20:7-10). Daarna sal die opstanding van die ongelowige dode van alle eeue plaasvind waar hulle voor die groot wit troon oordeel van God sal verskyn. Hier sal hulle almal veroordeel word tot die tweede dood waar hulle in die poel van vuur gewerp sal word (Op. 20:11-15).

Dink Hieroor

God het nie ons gebede nodig nie al dink ons Hy het.
Wat Hy wil hê is ons harte, sonder enige "strings attached".
Hy wil in noue gemeenskap met ons wees. As gebede maklik beantwoord was sou ons God soos 'n "vending masjien" behandel het - versoek in, antwoorde uit. Ons verhouding met God strek bietjie dieper as 'n verhouding met 'n "vending masjien" waar ons outomaties die produk verwag nadat ons die geld ingesit het.
As die produk nie uitkom nie skop en klap ons die masjien uit woede.
As gebede soos 'n "vending masjien" gewerk het sou God die mens dien, eerder as wat die mens God dien.
God wil ons harte hê, en om 'n hegte verhouding met Hom te wees is deur gebed.
Wanneer laas was jou gebed oor dankbaarheid en nie net oor "ek" nie? Kom ons dank God met opregte dankbaarheid.
Hy het jou reeds baie meer gegee as wat die wêreld se "vending masjiene" jou kon gee.

Meer Dagstukke